Crna joha

Crna joha::močvarna šuma crne johe

Šuma crne johe razvija se na močvarnom tlu.Veći dio godine šuma se nalazi pod površinskom vodom.Upravo zbog zadržavanja poplavne vode crna joha razvija posebne čunjaste tvorevine oko kojih se skuplja mulj ( joha na čunjevima ) i stvara tlo pa uspjeva opstati usprkos tome što je konstantno okružena poplavnom vodom.

U sloju drveća uz crnu johu rastu još i poljski jasen (Fraxinus angustifolia) i nizinski brijest ili vez (Ulmus laevis). Sloj grmlja slabo je razvijen i u njemu rastu trušljika (Frangula alnus), crvena hudika (Viburnum opulus), siva vrba (Salix cinerea) i divlja ruža (Rosa canina s.l.). U sloju niskog raslinja razlikuju se biljke koje rastu na čunjastim pridancima uz stabla johe i one koje rastu na samom tlu. Na čunjevima rastu npr. tresetna paprat (Dryopteris carthusiana), žuti gavez (Symphytum tuberosum), dobričica (Glechoma hederacea), paskvica (Solanum dulcamara) i dr.

Na samom tlu rastu širokolisni dvornik (Polygonum lapathifolium), močvarna broćika (Galium palustre), vrbolika (Lythrum salicaria), rebrača (Hottonia palustris), kaljužnica (Caltha palustris), žuta perunika (Iris pseudacorus), vodena leća (Lemna trisulca) i dr.

U Hrvatskoj su razvijena dva tipa šume crne johe: u Podravini raste šuma crne johe s dugoklasim šašem (Carici elongatae-Alnetum glutinosae), a u Posavini šuma crne johe s trušljikom (Frangulo-Alnetum glutinosae). Obje zajednice imaju izrazito visoku primarnu produkciju.

Šuma crne johe s dugoklasim šašem tipična je srednjoeuropska zajednica razvijena sjeverno od Alpa. U Hrvatskoj raste u Podravini u Crnim jarkima, Kupinju, Limbušu, Preložničkom bereku i drugdje. U ovom području ova šuma predstavlja reliktni tip vegetacije, tj. ostatak vegetacije ledenoga doba. Naime, u vrijeme ledenih doba, areal ove inače srednjoeuropske zajednice pomicao se prema jugu Europe. Nakon ponovnog zatopljenja, izumrla je na najvećem dijelu južnoeuropskog prostora, a samo se fragmentarno zadržala na području današnje Podravine.

Tekst:Wikipedia // Foto&video:Zoran Ožetski

BROŠURE I BILTENI

tocka Zmije u hrvatskoj (PDF)
tocka Ekološka mreža duž rijeke Save (PDF)
tocka Slatkovodne ribe - svojte (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 1.dio (PDF)
tocka Stanišni tipovi - 2.dio (PDF)
tocka Vidra - svojte (PDF)

Izdavač : DZZP - Zagreb

Za registrirane korisnike